โครงสร้างหน่วยงาน

 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“รักษ์ท้องถิ่น มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
ตามที่เทศบาลตำบลบาเจาะ ได้กำหนดวิสัยน์การพัฒนาเทศบาล เพื่อให้การพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เทศบาล ฯ จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 5 หลัก ดังนี้
พันธกิจหลักที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พันธกิจหลักที่ 2 พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีการศึกษาที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพื่อคุณชีวิตที่ดีขึ้น
พันธกิจหลักที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การปกครอง
พันธกิจหลักที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการประชาชน
พันธกิจหลักที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1 ให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2 ปรับปรุงพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3 ชุมชนเทศบาลเข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้
4 การพัฒนาการบริหารงาน การเมือง การบริหาร มีประสิทธิผลเอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
5 ปรับปรุงการบริการประชาชน ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ถูกต้อง
6 ถนน คู คลอง สภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล ได้รับการดูแล สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย