วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบาซาซีเกะเยี่ยมผู้พิการเพื่อตรวจสอบประมาณการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย

0
78
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ
สั่งการให้กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านบาซาซีเกะเยี่ยมผู้พิการเพื่อตรวจสอบประมาณการในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย
———————-
ข้อมูลข่าว/ภาพ
กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลตำบลบาเจาะ