ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1.ช่องทางแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายในตำบลบาเจาะ

2.ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนของเทศบาลตำบลบาเจาะ ผ่านแบบฟอร็ม google form