ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบาเจาะเป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอบาเจาะซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสายบุรี มณฑลปัตตานี ในปี ร.ศ. 127 ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า “กิ่งอำเภอจำปากอ” (ณ ตำบลบาเระเหนือในปัจจุบัน)ต่อมา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2453) ได้ยกฐานะเป็นอำเภอจำปากอต่อมาในปี พ.ศ. 2461 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบาเระเหนือ และย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะและเรียกชื่อว่า”อำเภอบาเจาะ”ต่อมา พ.ศ. 2472 ได้โอนท้องที่อำเภอบาเจาะมาขึ้นกับจังหวัดนราธิวาสจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่
ตำบลบาเจาะ เป็น 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอบาเจาะห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ประมาณ 28 กม.เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบาเจาะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป ด้านทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนาส่วนทิศตะวันตก เป็นที่ราบและภูเขา เหมาะแก่การปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น มีเนื้อที่ประมาณ 21.69 ตร.กม