ประชุมพนักงานเทศบาล แจ้งแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ประจำปี 2565

0
79
วันที่ 25 มกราคม 2565 นายธีรมัตถ์ แวยูโซ๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ ดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อแจ้งแนวทางในการ ปฏิบัติงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร การป้องกันทุจริตในองค์กร เพื่อให้เทศบาลตำบลบาเจาะ เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรม โปร่งใสในการปฏิบัติงาน เป็นที่พึ่งของประชาชน มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ก้าวไปสู่องค์กรที่ ทันสมัยในสายตาประชาชน ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ