นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกและปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปัองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.)

0
92

วันที่ 19 มีนาคม 2565

นายลุตฟี หะยีอีแต นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกและปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปัองกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) สังกัดเทศบาลตำบลบาเจาะ ณ ชมดาวรีสอร์ต อำเภอปากพะยอม จังหวัดพัทลุง

————-
ข้อมูลข่าว/ภาพ
งานประชาสัมพันธ์
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบาเจาะ