ประกาศเทศบาลตำบลบาเจาะ เนื่องด้วย ท่อส่งน้ำบนภูเขานารีบีซูเกิดหักต้องใช้เวลาในการซ่อมนาน เป็นเหตุให้นำ้ประปาไม่ไหล เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้น้ำประปา ทางเทศบาลจึงใช้รถดับเพลิงและรถบรรทุกนำ้ทุกคัน ในการขนส่งนำ้เพื่อทำการแจกจ่าย ตั้งแต่11.00 น. เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะนี้พนักงานเทศบาลได้เร่งทำการซ่อมบำรุงท่อส่งนำ้ประปาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

0
12