กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบาเจาะ ร่วมกับอสม.ทต.บาเจาะ รณรงค์ไข้เลือดออก เขตชุมชนสะแต

0
11