กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบาเจาะ ร่วมกับอสม.ทต.บาเจาะ รณรงค์ไข้เลือดออก เขตชุมชนดูกู

0
7