ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เช่น การป้องกันแก้ไข้ปัญหาโรคระบาด โควิด-19

0
35